ՀՀ ԳԱԱ եւ ՀՊՃՀ Տեղեկագիր. Տեխնիկական գիտություններ =Proceedings of the NAS RA and SEUA: Technical Sciences

Items where Year is 2017

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 29.

Melikyan, V. Sh. and Shishmanyan , A. H. and Sahakyan, A. S. and Trdatyan, D. S. (2017) A high-linear digital-to-analog converter using the switched-capacitor technique. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 70 (1). pp. 73-79.

Աղբալյան, Ս. Գ. and Վասիլյան, Գ. Ա. and Սարգսյան, Ա. Ռ. (2017) Cu+1,0%Cr+0,8%Zr+10%Cuթ բաղադրությամբ փոշեկոմպոզիտային նյութի ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների ուսումնասիրումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 70 (2). pp. 151-160.

Կիրակոսյան, Գ. Տ. and Սաղաթելյան , Ա. Կ. (2017) FPGA-ի միջոցով մոդուլյար բազմապատկիչների սինթեզման արդյունքների գնահատումը և վերլուծությունը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 70 (2). pp. 207-217.

Manukyan, A. L. (2017) Modeling the impedance parameters of barium- strontium titanate-based electrolyte conductivity sensor: two- electrode configuration. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 70 (1). pp. 86-94.

Martirosyan, L. A. (2017) The quality characteristics estimation method for the nanoscale rtl compilers. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 70 (2). pp. 218-226.

Симонян, С. О. (2017) Декомпозиционные гиперматрично-блочные численно-аналитические методы решения однопараметрических квадратных матричных уравнений. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 70 (1). pp. 95-108.

Саркисян, К. С. and Сукиасян, Дж. С. (2017) Контактная задача упругой бесконечной пластины, усиленной четырьмя параллельными полубесконечными и одним бесконечным стрингерами. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 70 (1). pp. 3-10.

Симонян, С. О. and Айвазян, А. А. (2017) Методы решения алгебраических однопараметрических матричных уравнений типа риккати. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 70 (2). pp. 235-247.

Сукиасян, Г. С. and Енокян, К. Р. and Мелконян, Т. Р. and Оганнисян, А. А. (2017) Об автоматическом построении экономной аппроксимации решений краевых задач. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 70 (1). pp. 109-114.

Мартиросян, М. В. and Арстамян, Ж. М. (2017) Перспективность использования золотополиметаллической руды Шаумянского месторождения для получения электродных материалов. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 70 (2). pp. 161-169.

Ананян, В. А. (2017) Раздача тонкостенной трубчатой заготовки давлением импульсно-магнитного поля. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 70 (2). pp. 143-150.

Հայրապետյան, Ս. Գ. and Մարտիրոսյան, Վ. Հ. (2017) Ազնիվ մետաղներ պարունակող ածխածնային հանքանյութերի ջերմային մշակման գործընթացի թերմոդինամիկական վերլուծություն. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 70 (1). pp. 39-48.

Աղբալյան, Ս. Գ. and Վարդանյան, Վ. Գ. and Սաֆարյան, Տ. Ն. and Վարդանյան, Դ. Գ. (2017) Ալյումինային հակաշփական փոշեհամաձուլվածքների ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը և կառուցվածքի ու հատկությունների հետազոտումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 70 (1). pp. 18-29.

Մանուկյան, Է. Ն. and Մանուկյան, Է. Ս and Մանուկյան , Օ. Վ. (2017) Ամպային ռոբոտոտեխնիկական համակարգերի կազմակերպումը գիտելիքների ցանցային բազաների միջոցով. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 70 (1). pp. 49-63.

Մանասյան, Ե. Ա. (2017) Բժշկական որոշումների կայացման աջակցման ցանցային ավտոմատացված համակարգի մշակումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 70 (2). pp. 197-206.

Editorial, Board (2017) Բովանդակություն. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 70 (1). pp. 131-135.

Editorial, Board (2017) Բովանդակություն. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 70 (2). pp. 248-250.

Հովհաննիսյան, Լ. Ս. and Խաչատրյան, Ռ. Գ. (2017) Գազատուրբինային տեղակայանք մատուցվող օդի՝ սառնարանային մեքենայով հովացման համակարգի նախագծման հաշվարկային օպտիմալ ջերմաստիճանի ընտրությունը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 70 (2). pp. 178-187.

Պետրոսյան, Գ. Լ. and Հակոբյան, Ն. Գ. (2017) Եռակալված նյութից հեծանի առաձգական ծռման առանձնահատկությունները. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 70 (1). pp. 11-17.

Editorial, Board (2017) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 70 (1).

Editorial, Board (2017) Խմբագրական կոլեգիա. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 70 (2).

Գրիգորյան, Ա. Հ. (2017) Կիբեռանվտանգության ապահովման ներդրումային մոդել՝ էական անորոշության պայմաններում. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 70 (1). pp. 115-122.

Հարությունյան, Գ. Է. (2017) Համապիտանի ներկառուցված թեստավորման համակարգ` հիմնված անսարքությունների պարբերական աղյուսակի և թեստային ալգորիթմների շաբլոնի վրա. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 70 (1). pp. 64-72.

Հովհաննիսյան, Ա. Թ. and Մինասյան, Գ. Մ. and Մելքոնյան, Տ. Ռ. and Ենոքյան, Կ. Ռ and Հովհաննիսյան, Ա. Ա. (2017) Հարթ վերամբարձ էլեկտրամագնիսի ավտոմատացված նախագծման համակարգ. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 70 (2). pp. 188-196.

Ավետիսյան, Հ. Ա. (2017) ՄԵտաղ–դիէլեկտրիկական ալիքատարների հիման վրա տերահերցային տիրույթի ընդունիչի մուտքային մասի մշակումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 70 (2). pp. 227-234.

Բաղինյան, Մ. Կ. (2017) Պարամետրական տեսքի խաղային մոդելների լուծումը դիֆերենցիալ ձևափոխությունների կիրառմամբ. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 70 (1). pp. 123-130.

Մարուխյան, Ո. Զ. and Էլբակյան, Ս. Հ. (2017) Ջերմային էլեկտրակայանների տնտեսական արդյունավետության ցուցանիշների վրա ածխածնի երկօքսիդի կապակցման գործընթացի ազդեցության գնահատումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 70 (2). pp. 170-177.

Այվազյան, Գ. Ե. and Այվազյան, Կ. Գ. and Խուդավերդյան, Ս. Խ. (2017) Սև սիլիցիումից հակաանդրադարձնող մակերևույթով արևային տարրերի պատրաստման եղանակ. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 70 (1). pp. 80-85.

Պետրոսյան, Հ. Ս. and Գալստյան, Լ. Զ. (2017) Տաք արտամղման եղանակով երկաթ-քրոմային փոշեկոմպոզիտային նյութերի ստացման տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 70 (1). pp. 30-38.

This list was generated on Sat Jan 20 17:09:57 2018 AMT.