ՀՀ ԳԱԱ եւ ՀՊՃՀ Տեղեկագիր. Տեխնիկական գիտություններ =Proceedings of the NAS RA and SEUA: Technical Sciences

Items where Subject is "T Technology > TN Mining engineering. Metallurgy"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 80.

Մանուկյան, Լ. Ա. and Ղազարյան, Ա. Ա. and Ղազարյան, Գ. Հ. (2019) Կիրճում կազմավորվող բազմաստիճան լցակույտի ֆիզիկական մոդելում համարժեք նյութերի ընտրությունը և ամրության ցուցանիշների որոշումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 72 (4). pp. 467-477. ISSN 0002-306X

Բալասանյան, Լ. Ս. (2019) Հանքաթեքատով լեռնային զանգվածի գրավիտացիոն թողանցման տեսական և մոդելային հետազոտությունների արդյունքները. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 72 (3). pp. 344-355. ISSN 0002-306X

Ղարսլյան, Ս. Ս. (2019) Հանքավայրի բաց և ստորգետնյա շահագործման դեպքում շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության համեմատական գնահատականը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 72 (3). pp. 335-343. ISSN 0002-306X

Բալասանյան, Լ. Ս. (2019) Մաթեմատիկական մոդելավորմամբ լեռնաբարձունքային բացահանքի կողերում լարվածային վիճակի գնահատումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 72 (4). pp. 478-490. ISSN 0002-306X

Վարդանյան, Դ. Գ. (2019) Պղնձային խտանյութի վերամշակման օպտիմալ տեխնոլոգիական ցիկլի ընտրումը` արժեքավոր մետաղների համալիր կորզման նպատակով. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 72 (4). pp. 441-449. ISSN 0002-306X

Ահարոնյան, Գ. Ա. and Հովհաննիսյան, Ա. Հ. and Եղիազարյան, Լ. Գ. and Ահարոնյան, Ա. Գ. (2019) Բարդ կառուցվածքով հանքավայրերի մշակման ընտրողական հանույթի նոր տեխնոլոգիա` զանգվածային պայթեցմամբ. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 72 (2). pp. 163-175. ISSN 0002-306X

Հայրապետյան, Ս. Գ. and Պետրոսյան, Ա. Ա. (2019) Ածխածնային խտանյութում պարունակվող ազնիվ մետաղների աղային քլորացման եղանակով կորզման գործընթացի հետազոտումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 72 (2). pp. 183-190. ISSN 0002-306X

Мартиросян, В. А. and Сасунцян, М. Э. and Саакян, Н. Г. (2018) Получение порошков MAX-фаз, легированных железом и кремнием, методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 71 (3). pp. 248-258. ISSN 0002-306X

Զաքարյան, Է. Գ. (2018) Թեղուտի նախապես մեխանաակտիվացված մոլիբդենիտային խտանյութից ֆերոմոլիբդենի ստացման գործընթացի հետազոտումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 71 (3). pp. 259-267. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Աղբալյան, Ա. Ս. and Օրդյան, Ն. Ա. and Պողոսյան, Խ. Վ. (2018) Հալոգենային միջավայրում ալմաստային հատիկների մետաղապատման գործընթացի հետազոտումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 71 (2). pp. 107-120. ISSN 0002-306X

Сасунцян, М. Э. (2018) Высокотемпературный синтез моносилицида железа из производственных шлаков. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 71 (1). pp. 3-10. ISSN 0002-306X

Պետրոսյան, Հ. Ս. and Համբարձումյան, Է. Գ. and Գալստյան, Լ. Զ. (2018) Երկաթ-քրոմ հիմքով ամրանավորված փոշեհամաձուլվածքի շփական հատկությունների հետազոտումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 71 (1). pp. 29-38. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Աղբալյան, Ա. Ս. and Օրդյան, Ն. Ա. and Պողոսյան, Խ. Վ. (2018) Հալոգենային միջավայրում ալմաստային հատիկների մետաղապատման գործընթացի տեսական հիմնավորումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 71 (1). pp. 18-28. ISSN 0002-306X

Վարդանյան, Դ. Գ. (2018) Պղնձի կույտային տարրալուծումը և էքստրակցիոն կորզումը օքսիդացած պղնձային հանքանյութերից. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 71 (1). pp. 11-17. ISSN 0002-306X

Հովհաննիսյան, Ա. Հ. and Ալավերդյան, Հ. Հ. and Աթոյան, Ռ. Լ. (2018) Հանքավայրում մետաղի բաշխվածության ազդեցությունը հանքաքարի արդյունահանման տեխնոլոգիայի ընտրության վրա. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 71 (4). pp. 420-431. ISSN 0002-306X

Мартиросян, В. А. and Закарян, Э. З. and Сасунцян, М. Э. (2017) Поведение дисульфида молибдена при механохимической и термической обработке молибденитового концентрата. Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 70 (4). pp. 420-430. ISSN 0002-306X

Հովսեփյան, Ա. Հ. and Շոլինյան, Գ. Գ. and Վանյան, Թ. Ա. and Հարությունյան, Ս. Ա. and Հակոբյան, Ա. Ռ. (2017) Պղնձի օքսիդացած հանքանյութի հիդրոջերմային սոիլֆիդացումը մանրացման փուլում. Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 70 (4). pp. 431-438. ISSN 0002-306X

Мартиросян, М. В. and Арстамян, Ж. М. (2017) Перспективность использования золотополиметаллической руды Шаумянского месторождения для получения электродных материалов. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 70 (2). pp. 161-169. ISSN 0002-306X

Հայրապետյան, Ս. Գ. and Մարտիրոսյան, Վ. Հ. (2017) Ազնիվ մետաղներ պարունակող ածխածնային հանքանյութերի ջերմային մշակման գործընթացի թերմոդինամիկական վերլուծություն. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 70 (1). pp. 39-48. ISSN 0002-306X

Ֆրանգուլյան, Ա. Ա. (2016) Երկաթի կորզումը պղինձ-կոլչեդանային խտանյութի սուլֆատացված բովվածքի տարրալուծման ոսկետար սորախցուկից. Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 69 (3). pp. 240-244. ISSN 0002-306X

Սարգսյան, Լ. Ե. and Հովհաննիսյան, Ա. Մ. and Ֆրանգուլյան, Ա. Ա. (2016) Պիրիտի դերը սուլֆիդային միներալների սուլֆատային փոխակերպման վրա ցինկային և պիրիտ-ցինկային խտանյութերի բովման գործընթացում. Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 69 (2). pp. 97-105. ISSN 0002-306X

Հայրապետյան, Ս. Գ. (2016) Այրվող թերթաքարերում և գորշ ածուխներում պարունակվող ազնիվ մետաղների կորզման տեխնոլոգիական ուրվագիծի մշակումը. Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 69 (1). pp. 20-27. ISSN 0002-306X

Սասունցյան, Մ. Է. (2015) Խարամների օպտիմալ հարաբերության ընտրությունը մեխանաակտիվացման գործընթացում. Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 68 (4). pp. 419-428. ISSN 0002-306X

Петросян, А. С. (2015) Микромеханика и характер разрушения металлических композиционных материалов. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 68 (3). pp. 309-317. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Պետրոսյան, Ա. Ա. and Վարդանյան, Վ. Գ. (2015) Ալյումինային հակաշփական փոշեհամաձուլվածքների շփատեխնիկական հատկությունների ապահովման սկզբունքները. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 68 (3). pp. 299-308. ISSN 0002-306X

Սարգսյան, Լ. Ե. and Հովհաննիսյան, Ա. Մ. and Ֆրանգուլյան, Ա. Ա. (2015) Երկաթի կորուստները խալկոպիրիտային հանքաքարերի ֆլոտացման և խտանյութերի շտեյնային հալման գործընթացներում. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 68 (3). pp. 318-325. ISSN 0002-306X

Айрапетян, С. Г. and Мартиросян, В. А. (2015) Исследование возможности извлечения золота и серебра из сланцевых углей Армении. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 68 (2). pp. 149-153. ISSN 0002-306X

Овсепян, А. О. (2015) Комплексная переработка сульфидных концентратов молибдена. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 68 (2). pp. 154-162. ISSN 0002-306X

Мартиросян, М. В. and Арстамян, Ж. М. and Аракелян, А. О. and Агбалян, Алла С. (2015) Утилизация серной кислоты из отработанных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 68 (1). pp. 11-19. ISSN 0002-306X

Այվազյան, Ա. Ա. and Աղամյան, Տ. Ս. (2015) Քրոմիտային խտանյութերի ալյումինաթերմային վերականգնման գործընթացի հետազոտումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 68 (1). pp. 20-26. ISSN 0002-306X

Мартиросян, В. А. and Саркисян, К. В. and Сасунцян, М. Э. and Лисовская, Ю. О. (2014) Термообработка Дрмбонского золото-медного сульфидного концентрата при сернокислотном выщелачивании. Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 67 (2). pp. 144-154. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Եզակյան, Հ. Հ. and Բոյաջյան, Ս. Գ. (2014) Պղնձաձուլական արտադրության թափոնախարամներից երկաթափոշու ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը. Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 67 (1). pp. 3-14. ISSN 0002-306X

Սարգսյան, Լ. Ե. and Հովհաննիսյան, Ա. Մ. and Վարդանյան, Դ. Գ. (2014) Պղնձի կորզումը պղինձ-ցինկ-կապարային սուլֆատացված բովվածքի տարրալուծման լուծույթից. Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 67 (2). pp. 138-143. ISSN 0002-306X

Ավագյան, Պ. Բ. and Մարտիրոսյան, Ն. Վ. and Վանդունց, Տ. Վ. and Գրիգորյան, Զ. Ա. (2014) Այրման ռեժիմում սինթեզված մագնեզիում-ցինկային ֆերիտի թրծումը. Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 67 (3). pp. 307-314. ISSN 0002-306X

Мартиросян, В. А. and Саркисян, К. В. and Сасунцян, М. Э. and Айвазян, А. А. and Талако, Т. Л. (2013) Поведение дрмбонского медного сульфидного концентрата и входящих в его состав минералов при механохимической активации. Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 66 (4). pp. 304-314. ISSN 0002-306X

Հովհաննիսյան, Ա. Մ. and Վարդանյան, Դ. Գ. (2013) Ցինկի և կապարի բարձր պարունակությամբ պղնձային խտանյութի բովումը տարրալուծման համար. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 66 (3). pp. 206-214. ISSN 0002-306X

Мартиросян, В. А. and Шмавонян, А. Ю. and Сасунцян, М. Э. and Николаев, А. С. (2013) Разработка технологии получения азотированного феррохрома путем алюминотермического восстановления хромитовых концентратов Армении. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 66 (2). pp. 103-112. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Հովսեփյան, Ա. Հ. and Գրիգորյան, Ա. Ս. and Պետրոսյան, Ա. Ա. (2011) Մոլիբդենիտային խտանյութերից սիլիկաջերմային մեթոդով մոլիբդենի երկսիլիցիդի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը և կառուցվածքագոյացման գործընթացի հետազոտումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 64 (2). pp. 136-145. ISSN 0002-306X

Орданьян, С. С. and Вихман, С. В. and Нагаева, Ю. В. and Овсепян, А. О. (2011) О взаимодействии в системах mosi2-meivb2. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 64 (1). pp. 36-43. ISSN 0002-306X

Moatasem, M. Kh. (2010) Cyanide leaching of polymetallic ore treatment residuum and the recovery of noble metals from leach liquor. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 63 (3). pp. 248-256. ISSN 0002-306X

Սարգսյան, Լ. Ե. and Մանուկյան, Ն. Ռ. (2010) Պիրիտային պարփակ ոսկու և արծաթի արդյունավետ կորզման գործընթացի հետազոտումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 63 (3). pp. 242-247. ISSN 0002-306X

Авагян, В. Ш. and Бабаян, А. З. and Тунян, И. В. (2010) Вакуумная индукционная установка для пайки ускоряющих структур. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 63 (1). pp. 55-62. ISSN 0002-306X

Sargsyan, L. Ye. and Moatasem, M. Kh. and Tovmasyan, D. L. (2009) Study of the process to recover base metals from gold-bearing Cu/Zn/Pb - sulphide concentrate. Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 62 (4). pp. 394-401. ISSN 0002-306X

Орданьян, С. С. and Вихман, С. В. and Байчук, А. В. and Овсепян, А. О. (2009) О взаимодействии дисилицида вольфрама с тугоплавкими карбидами MeIVC. Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 62 (4). pp. 386-393. ISSN 0002-306X

Sargsyan, L. Ye. and Tovmasyan, D. L. and Moatasem, M. Kh. (2009) Perfection of polymetallic ore flotation cycle to obtain an effective concentrate for recovery of metals. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 62 (3). pp. 295-301. ISSN 0002-306X

Հովհաննիսյան, Ա. Մ. (2009) Ամոնիումի պերռենատի կորզումը մոլիբդենային խտանյութերի տարրալուծման լուծույթներից և ջերմային դիսոցումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 62 (3). pp. 312-317. ISSN 0002-306X

Մարտիրոսյան, Վ. Հ. and Այվազյան, Ա. Ա. (2009) Քրոմիտային խտանյութի ձևափոխման հարցերը մեխանաքիմիական և ջերմային ակտիվացման գործընթացում. ՀԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 62 (3). pp. 302-311. ISSN 0002-306X

Sargsyan, L. Ye. and Moatasem, M. Kh. (2009) Mineralogy particularities of gold-bearing sulphidic polymetallic ores. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 62 (2). pp. 145-149. ISSN 0002-306X

Հովհաննիսյան, Ա. Մ. (2009) Խալկոպիրիտի վարքի հետազոտումը պղնձային խտանյութի հիդրոքլորիդային տարրալուծման գործընթացում. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 62 (2). pp. 150-154. ISSN 0002-306X

Հովսեփյան, Ա. Հ. and Իսրայելյան, Ս. Մ. (2009) Մոլիբդենիտային խտանյութերից մաքուր և դիսպերս մոլիբդենիդիսուլֆիդի ստացման տեխնոլոգիայի հետազոտումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 62 (2). pp. 155-162. ISSN 0002-306X

Енгибарян, С. Н. and Сухудян, Г. А. (2009) Химическое обескремнивание пемзового и фельзитового туфов. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 62 (1). pp. 15-20. ISSN 0002-306X

Агбалян, С. Г. and Закарян, А. А. and Петросян, А. А. (2008) Разработка технологии литья и формирования структуры и свойств алюминиевых антифрикционных сплавов. Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 61 (4). pp. 504-510. ISSN 0002-306X

Սարգսյան, Լ. Ե. and Մինասյան, Ա. Գ. and Հովհաննիսյան, Ա. Մ. (2008) Մոլիբդենիտային խտանյութի ուղղակի էլեկտրաքիմիական տարրալուծման կինետիկան, մոլիբդենի և ռենիումի երկսուլֆիդների էլեկտրա-հիդրոօքսիդացման մեխանիզմը. Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 61 (4). pp. 523-531. ISSN 0002-306X

Մարտիրոսյան, Վ. Հ. and Այվազյան, Ա. Ա. and Հակոբյան, Ն. Ն. and Սասունցյան, Մ. Է. (2008) Քլորիդների առկայությամբ քրոմիտների թրծման գործընթացի օրինաչափությունները. Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 61 (4). pp. 511-517. ISSN 0002-306X

Հովհաննիսյան, Ա. Հ. and Զաքարյան, Ա. Մ. and Ալավերդյան, Հ. Հ. (2008) Վարընթաց շերտերով և պնդացող լցանյութի լցմամբ մշակման համակարգի արդյունավետության ու կառուցվածքային տարրերի կայունության հիմնավորումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 61 (3). pp. 412-420. ISSN 0002-306X

Սարգսյան, Լ. Ե. and Աղայան, Ա. Ա. (2008) Տեղական առաջնային կապարի էլեկտրազտման տեխնոլոգիական պարամետրերի հետազոտումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 61 (3). pp. 407-411. ISSN 0002-306X

Հովսեփյան, Գ. Ա. and Առաքելով, Ս. Գ. (2008) Բացահանքի կողերի ձևավորման նոր եղանակ թեք և զառիթափ հանքամարմինների մշակման ժամանակ. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 61 (1). pp. 26-33. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Ֆրանգուլյան, Ա. Ա. and Ափոյան, Տ. Գ. and Ղազարյան, Ա. Ն. (2008) Հեմատիտային հանքաքարերի թրծման գործընթացի և սիլիկատաառաջացման ռեակցիաների հետազոտումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 61 (1). pp. 18-25. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Հովսեփյան, Ա. Հ. and Գրիգորյան, Ա. Ս. and Իսրայելյան, Ս. Մ. and Հարությունյան, Ս. Ա. (2008) Մոլիբդենի խտանյութերից մոլիբդենի դիսիլիցիդի ստացման տեխնոլոգիայի հետազոտումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 61 (2). pp. 237-243. ISSN 0002-306X

Мартиросян, В. А. and Агамян, Т. С. and Сасунцян, М. Э. (2007) Повышение реакционной способности сульфидных концентратов меди и разработка технологии получения медно-железных лигатур алюминотермическим способом. Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 60 (4). pp. 626-634. ISSN 0002-306X

Հակոբյան, Լ. Ս. (2007) Տուֆի կորուստների նվազեցումը ուղիղ կտրվածքի քարեր արդյունահանող բացահանքերում. Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 60 (4). pp. 635-641. ISSN 0002-306X

Սարգսյան, Լ. Ե. and Շահնազարյան, Վ. Ա. (2007) Խալկոպիրիտային խտանյութի հիդրոքլորային տարրալուծման տեխնոլոգիական պարամետրերի հետազոտումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 60 (3). pp. 459-463. ISSN 0002-306X

Манукян, Л. А. (2007) Математическое моделирование напряженного состояния бортов нагорных карьеров высотного типа. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 60 (2). pp. 279-288. ISSN 0002-306X

Հովհաննիսյան, Ա. Հ. (2007) Ստորգետնյա դատարկությունների ձևավորմամբ հանքամարմինների մշակման համակարգերի տեխնոլոգիական հիմնավորումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 60 (2). pp. 289-295. ISSN 0002-306X

Սարգսյան, Լ. Ե. and Հովհաննիսյան, Ա. Մ. and Մարտիրոսյան, Մ. Վ. and Ավագյան, Թ. Ռ. (2006) Ազնիվ մետաղների բարձր պարունակությամբ սուլֆիդային խտանյութերից զուտ հիդրոմետալուրգիական եղանակով ցինկի կորզման թերմոդինամիկան. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 59 (3). pp. 511-515. ISSN 0002-306X

Զաքարյան, Ա. Մ. (2006) Խիստ ճեղքավորված լեռնային ապարների կայունության գնահատումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 59 (3). pp. 523-529. ISSN 0002-306X

Մարտիրոսյան, Վ. Հ. and Աղամյան, Տ. Ս. and Սասունցյան, Մ. Է. and Պողոսյան, Մ. Վ. (2006) Հայաստանի պիրիտ-խալկոպիրիտային խտանյութերի փոխարկումները մեխանիկական և ջերմային մշակման հետևանքով. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 59 (3). pp. 516-522. ISSN 0002-306X

Дарбинян, С. С. (2006) Oб одной реологической модели теории колебаний. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 59 (1). pp. 99-106. ISSN 0002-306X

Акопян, Р. З. (2006) Определение показателей анизотропии горных пород под высоким давлением. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 59 (1). pp. 88-93. ISSN 0002-306X

Месчян, С. Р. and Таслагян, К. А. (2006) Устройства для определения реологических свойств грунтов методом кручения образцов в кинематическом режиме. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 59 (1). pp. 107-111. ISSN 0002-306X

Աղայան, Ա. Ա. (2006) Կապարի սուլֆիդային խտանյութի օքսիդարար բովման գործընթացի ուսումնասիրումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 59 (1). pp. 94-98. ISSN 0002-306X

Հովհաննիսյան, Ա. Հ. (2006) Վարընթաց շերտերի հանույթով և պնդացող լցանյութով մշակման համակարգի օպտիմալացում. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 59 (1). pp. 78-87. ISSN 0002-306X

Саркисян, К. В. (2005) Автогенное термохимическое разложение золото-железо-медного сульфидного концентрата. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 58 (3). pp. 468-470. ISSN 0002-306X

Սարգսյան, Լ. Ե. and Հովհաննիսյան, Ա. Մ. and Աղայան, Ա. Ա. (2005) Սուլֆիդային խտանյութերից կապարի հիդրոմետալուրգիական կորզման տեխնոլոգիայի հետազոտումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 58 (3). pp. 463-467. ISSN 0002-306X

Сулейманян, А. В. (2005) Целесообразность огневого рафинирования черновой меди с высоким содержанием золота и серебра. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 58 (3). pp. 471-475. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Հովսեփյան, Ա. Հ. and Զաքարյան, Ֆ. Հ. and Զուռնաչյան, Մ. Ղ. (2004) Քաջարանի մոլիբդենիտային խտանյութի թրծման գործընթացի հետազոտումը և օպտիմալ պարամետրերի որոշումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 57 (3). pp. 388-392. ISSN 0002-306X

Оганесян, А. Г. (2004) Геомеханическое обоснование порядка очистной выемки при нисходящей системе разработки с послойной выемкой руды с твердеющей закладкой. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 57 (2). pp. 260-265. ISSN 0002-306X

Овсепян, А. О. and Айрапетян, Г. М. and Минасян, С. А. (2004) Технология получения порошка дисульфида молибдена высокой чистоты. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 57 (2). pp. 256-259. ISSN 0002-306X

Աղբալյան, Ս. Գ. and Զաքարյան, Ֆ. Հ. and Հովհաննիսյան, Ա. Մ. (2004) Ալյումինաթերմիկ եղանակով ֆերոմոլիբդենի ստացման կինետիկան և մեխանիզմը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 57 (2). pp. 250-255. ISSN 0002-306X

Սարգսյան, Ս. Ա. (2004) Բացահանքի ենթահանքաստիճաններով մշակման տեխնոլոգիաների հետազոտումը. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ, 57 (2). pp. 266-270. ISSN 0002-306X

This list was generated on Tue Mar 9 10:05:49 2021 AMT.